• |
  • |

เมนูหลัก | รายละเอียดนิตยสาร

เทศบาล ปีที่ 2 เล่มที่ 1 มกราคม - กุมภาพันธ์ 2495 

ภาควิชาการ การปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย เทศบาลจากแง่บุคคลภายนอก อำนาจหน้าที่ของเทศบาลเกี่ยวกับการสาธารณูปโภคและเทศพาณิชย์ ความรับผิดชอบในทางละเมิดของเทศบาลในสหรัฐอเมริกา หน้าที่ผู้เสียภาษีและผู้เรียกเก็บภาษีโรงเรือน ภาคกฎหมาย คำพิพากษาฎีกา และระเบียบการ รัฐธรรมนูนแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2475 และแก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2495 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2495 พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2495 พระราชบัญญัติสาธารณสุข (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2495 คำพิพากษาฎีกาเรื่องขอให้ขับไล่ออกจากบ้านเช่าและเรียกค่าเสียหาย คำพิพากษาฎีกาเรื่องอายุความการฟ้องคดีแพ่ง

วันที่พิมพ์
: Feb 24, 2017
สำนักพิมพ์
: N/A
หมวดหมู่
จำนวนหน้า
: 148 หน้า

จำนวนหนังสือ
ไม่จำกัด
Rating

No Reviews
There are no reviews yet, why not be the first.

Please Login before write a review.

Copyright © ระบบคลังข้อมูลดิจิทัล ทางมรดกศิลปลวัฒนธรรม กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม All rights reserved. Powered by Bookdose Co., Ltd.