• |
  • |

เมนูหลัก | หนังสืออีเล็กทรอนิกส์

  • มุมมอง :
Author : พระณรงค์วิชิต (จอน บุนนาค)
Publishing Date : Dec 10, 2019
หม่อมราชวงศ์ พันธุ์ทิพย์ บริพัตร ใน พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนครสวรรค์ศักดิพินิต พิมพ์สนองรพระเดชพระคุณในงานพระราชทานเพลิงพระศพ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงทิพยรัตนกิริฏกุลินี เป็นบันทึกของพระวิชิตณรงค์ ขณะนั้นดำรงตำแหน่งตรีทูต จดไว้เมื่อคราว โปรดฯให้พระยาศรีพิพัฒน์เป็นราชทูตออกไปเจริญทางพระราชไมตรียังราชสำนักพระเจ้ากรุงฝรั่งเศส ในสมัยรัชชกาลที่ 4 เมื่อปี พ.ศ. 2404 เนื้อความแบ่งออกเป็นตอนๆ ดังนี้ ตอนที่ 1 กล่าวถึงการเดินทางออกจากรุงเทพฯถึงสิงคโปร์ ตอนที่ 2 การเดินทางจากสิงคโปร์จนถึงเกาะลังกา ตอนที่ 3 ออกเดินทางจากเกาะลังกาถึงเมืองเอเดน ตอนที่ 4 ออกเดินทางจากเมืองเอเดนถึงเมืองไกโรและเมืองอาเล็กซันดรี ตอนที่ 5 ออกเดินทางจากเมืองอาเล็กซานดรี ถึงเมืองตุลน เมืองมาเซ เมืองไลยอน และเมืองปารีส ตอนที่ 6 กล่าวถึงราชทูตเข้าเฝ้าเอมเปอเรอฝรั่งเศส ตอนที่ 7 กล่าวถึงการเที่ยวดูสถานที่ต่าง ๆ
Author : -
Publishing Date : Dec 05, 2019
พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานฌาปนกิจศพ นางเนียร บุนนาค ณ เมรุวัดอนงคาราม วันที่ 25 เมษายน 2502 หนังสือเมืองพาราณสีเล่มนี้ เนื้อหาเป็นการถามตอบระหว่างพระอมรโมฬีสถิตวัดประยูรงศาวาส ฯพณฯ โกษาธิบดี หลวงนนทเกษเจ้าท่าพรพราหมณ์ หลวงพิเศษโกษา กับพราหมณ์ชื่ออุจุตะนันนำ ถามตอบกันถึงเรื่องของเมืองพาราณสี และเรื่องตระกูลของพราหมณ์ ว่ามีด้วยกัน 5 ตระกูล และมีการกล่าวถึงขั้นตอนพิธีกรรมในการบวงสรวง บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพราหมณ์
Author : พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
Publishing Date : Dec 05, 2019
พิมพ์ในงานฌาปนกิจศพ หม่อมวาสน์ กมลาสน์ ในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นราชศักดิ์สโมสร ณ เมรุวัดมกุฏกษัตริยาราม วันที่ 30 พฤษภาคม 2496 พระราชหัตเลขาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รวมครั้งที่ 1 เล่มนี้ มีเนื้อหาเฉพาะตอนที่ 1 จากทั้งหมด 6 ตอน เป็นเนื้อหาซึ่งสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเขียนไปถึงผู้อื่น รวม 17 ฉบับ ได้แก่ ฉบับที่ 1 พระราชหัตถเลขา ถึงกรมหลวงวงศาธิราชสนิท เรื่องราชการทัพ ฉบับที่ 2 พระบรมราโชวาท พระราชทานเงินพระเจ้าลูกเธอ ฉบับที่ 3 พระราชหัตถเลขา ถึงองค์สมเด็จพระหริรักษ์ ณ กรุงกัมพูชา ฉบับที่ 4 พระราชหัตถเลขาถึงพระรามัญมุนี ฉบับที่ 5 พระราชหัตถเลขา ถึงองค์พระนโรดมและองค์พระหริราชดนัย ณ กรุงกัมพูชา เป็นต้น
Author : -
Publishing Date : Dec 05, 2019
พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ คุณหญิงศรีสังกร ต.จ. (ตาบ จารุรัตน์) ณ เมรุวัดมกุฏกษัตริยาราม 19 มกราคม พ.ศ. 2510 กล่าวถึงจดหมายเหตุเนื่องในรัชกาลที่ 4 รวม 5 เรื่อง ได้แก่ จดหมายเหตุเสด็จหว้ากอ ปีมะโรง พ.ศ. 2411 ของเจ้าพระยาทิพากรวงศ์ จดหมายเหตุเซอร์แฮรี่ออด เจ้าเมืองสิงคโปร์ ไปเฝ้าสมเด็จพระเจ้าแผ่นดินไทยในรัชกาลที่ 4 ที่ตำบลหัววาน กระแสรับสั่งรัชกาลที่ 4 เรื่องสุริยุปราคา เมื่อปีมะโรง พ.ศ. 2411 จดหมายเหตุเมื่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงประชวร ฉบับเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธำรง และจดหมายเหตุเมื่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสวรรคต ซึ่งสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ทรงเรียบเรียง
Author : พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
Publishing Date : Dec 05, 2019
พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ นายมนูเสรี สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ณ เมรุวัดธาตุทอง พระนคร วันที่ 14 ตุลาคม 2505. มีรูปและประวัติผู้ตาย. ประมวลพระบรมราชาธิบายเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทย เล่มนี้เป็นพระบรมราชาธิบายของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เกี่ยวกับเรื่องประวัติศาสตร์ และวิธีการค้นคว้าและสันนิษฐานเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของไทยในด้านต่าง ๆ ได้แก่ เรื่องพระร่วง เรื่องการไว้ผมของคนไทย เรื่องสำเภาทองลอยพระธาตุ เรื่องบ้านโคนในจังหวัดกำแพงเพชร เรื่องหลักศิลาขอมดำดิน เรื่องเมืองสวรรคโลก เรื่องเชลียง เรื่องวัดจุฬามณี เรื่องทุ่งยั้ง และเรื่องท้าวแสนปม
Author : สมเด็จเจ้าฟ้ามหามาลา กรมพระยาบำราบปรปักษ์
Publishing Date : Dec 05, 2019
พิมพ์แจกในการทอดกฐินพระราชทาน ณ วัดบรมวงศ์อิศรวราราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เนื้อความกล่าวพรรณนาถึงพระราชพิธีต่าง ๆ ทั้ง 12 เดือน เริ่มต้นตั้งแต่เดือน 5 เป็นต้นไป รวมทั้งพิธีต่าง ๆ ซึ่งชาวบ้านได้ปฏิบัติกันเป็นประเพณี เช่น พิธีสงกรานต์ พิธีลอยกระทง เป็นต้น
Author : -
Publishing Date : Dec 05, 2019
สมเด็จพระมหาวีรวงส สังคนายก พิมพ์เป็นที่ระลึก ในงานพระราชทานเพลิงศพ พระสาสนดิลก (ชิตเสโน เสน) พระครูวิโรจน์ (นนฺตโร รอด) และในงานฌาปนกิจศพ พระมหารัตน์ รฏฺฐปาโล กับ พระอาจารย์เสาร์ กนฺตสีโล ที่จังหวัดอุบลราชธานี 10-16 เมษายน 2486. มีรูปและประวัติผู้ตาย. หนังสือเรื่องท้าวฮุ่ง หรือเจือง เป็นตำนาน แต่งเป็นคำกลอน กล่าวถึงความกล้าหาญในการทำสงครามของท้าวฮุ่ง หรือขุนเจือง แต่สุดท้ายท้าวฮุ่งก็สิ้นพระชนม์ลงด้วยน้ำมือของแถนลอ หรือขุนลอ นอกจากนี้เนื้อหายังกล่าวถึงวัฒนธรรมต่าง ๆ ที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์
Author : พระรัตนปัญญาเถระ, แสง มนวิทูร, แปล.
Publishing Date : Dec 05, 2019
รมศิลปากรจัดพิมพ์เนื่องในการบูรณะโบราณสถาน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย หนังสือชินกาลมาลีปกรณ์ ต้นฉบับเดิมเป็นภาษาบาลี เป็นหนังสือใบลานจารอักษรขอม จารครั้งแรกสมัยกรุงศรีอยุธยา แปลโดย ร.ต.ท.แสง มนวิทูร เนื้อหากล่าวถึงประวัติของพระพุทธเจ้า พระผู้ซึ่งมีพระนามว่า พระศากยโคดม เป็นลำดับ จนกระทั่งพระชาติสุดท้ายที่เสด็จมาเป็นมนุษย์ ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธ แล้วทรงบำเพ็ญพุทธกิจ จนกระทั่งเสด็จดับขันธปรินิพพาน และคำสั่งสอนของพระองค์ที่เรียกว่า ธรรมวินัย
Author : กรมศิลปากร
Publishing Date : Dec 05, 2019
คณะคุรุสามัคคี พิมพ์แจกในการทอดกฐินสามัคคี ณ วัดหนองรี อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี วันที่ 20 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2509 บทละครเรื่อง พระมเหลเถไถ เป็นกลอนบทละครที่ประพันธ์โดยคุณสุรรณ กล่าวถึงตัวละครคือพระมะเหลเถไถ ได้เดินทางไปประทับแรมในป่า ได้พบกับนางตะแลงแกง เมื่อพระมเหลเถไถจะพานางตะแลงแกง พร้อมด้วยไพร่พลเดินทางกลับเมือง ได้พบกับยักษ์ชื่อท้าวมะลาก๋อย และเกิดการต่อสู้กันขึ้น
Author : -
Publishing Date : Dec 05, 2019
พิมพ์เป็นอนุสรณ์ ในงานฌาปนกิจศพ นายสุข กันต์ไพเราะ ณ เมรุวัดธาตุทอง พระโขนง วันที่ 15 กันยายน พุทธศักราช 2511. ทำเนียบนาม ภาคที่ 2 และ ทำเนียบข้าราชการวังหลังเนื้อหาประกอบด้วยตำแหน่งข้าราชฝ่ายพระราชวังบวรสถานพิมุข ได้แก่ กรมมหาดไทย กรมวัง กรมเมือง กรมนา กรมพระสุรัสวดี กรมอาลักษณ์ กรมราชบัณฑิตย์ กรมโหร กรมพระภูษามาลา กรมพระแสงใน กรมหมอ กรมชาวที่ใหญ่ กรมทหารเกณฑ์หัดปืนแดง กรมล้อมวัง กรมสนมพลเรือน กรมพระคลังสินค้า กรมคลังมหาสมบัติ และกรมพระกระลาโหม นอกจากนี้ประกอบด้วยเนื้อหาทำเนียบข้าราชการวังหลังฝ่ายพลเรือน กรมมหาดไทย และกรมต่าง ๆ
Author : -
Publishing Date : Nov 27, 2019
พิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงพระศพ หม่อมเจ้าเสรฐศิริ กฤดากร เป็นพระราชสาส์น ใน พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงติดต่อกับพระเจ้าแผ่นดินประเทศต่าง ๆ ในทวีปยุโรปหลายประเทศ เช่น อังกฤษ ฝรั่งเศส ปรุสเซีย ออสเตรีย เดนมาร์ค ฮันลันดา เป็นต้น
Author : -
Publishing Date : Nov 27, 2019
บริษัท ตั้งท่งฮวด จำกัด บริษัท สยามกลการ จำกัด และลูก หลานเหลน ในตระกูลพรประภา พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานบรรจุศพ คุณพ่อไต้ล้ง พรประภา 4 กันยายน พ.ศ. 2511 หนังสือพระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขานี้ ได้รวบรวมรวบเนื้อหาของตำนานหนังสือพงศาวดาร และพระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขา สำหรับในตอนต้นได้กล่าวถึงตำนานหนังสือพงศาวดาร มีเนื้อหากล่าวถึงเรื่องการสร้างกรุงศรีอยุธยา อธิบายเหตุการณ์เมื่อก่อนสร้างกรุงศรีอยุธยา ประวัติไทย ประวัติขอม ประวัติพม่า พงศาวดารของพระเจ้าอู่ทอง ประวัติของราชอาณาจักรสุโขทัย และประวัติอาณาจักรลานนาไทย สำหรับพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขากล่าวความไว้ในสมัยแผ่นดินสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 กระทั่งถึงสมัยแผ่นดินสมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 4 (เจ้าฟ้าศรีเสาวภาคย์) พร้อมอธิบายเรื่องในรัชกาลสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 รัชกาลสมเด็จพระบรมบรมราชาธิราชที่ 1 รัชกาลสมเด็จพระราเมศวร รัชกาลสมเด็จพระอินทราชาธิราชที่ 1 รัชกาลสมเด็จพระราชาธิราชที่ 2 รัชกาลสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ รัชกาลสมเด็จพระอินทราชาธิราชที่ 2 รัชกาลสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 รัชกาลสมเด็จพระบรมราชาหน่อพุทธางกูรและพระรัฏฐาธิราช รัชกาลสมเด็จพระไชยราชาธิราช รัชกาลสมเด็จพระมหาจักรพรรดิและสมเด็จพระมหินทราธิราช รัชกาลสมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราช รัชกาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และในรัชกาลสมเด็จพระเอกาทศรถ
 

Copyright © ระบบคลังข้อมูลดิจิทัล ทางมรดกศิลปลวัฒนธรรม กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม All rights reserved. Powered by Bookdose Co., Ltd.