• |
  • |

เมนูหลัก | หนังสืออีเล็กทรอนิกส์

  • มุมมอง :
Author : -
Publishing Date : Sep 18, 2021
กจ.บ.261/1:1ก, กจ.บ.262/1.,กจ.บ.263/1., กจ.บ.264/1. อักษรขอม ภาษาบาลี-ไทย เส้นจาร ฉบับล่องชาด ประวัติ : ได้มาจากวัดทุ่งสมอ ต.ทุ่งสมอ อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี (กจ.บ.261/1:1ก จำนวน 1 คัมภีร์ 2 ผูก, กจ.บ.262/1. จำนวน 1 คัมภีร์ 1 ผูก, กจ.บ.263/1. จำนวน 1 คัมภีร์ 1 ผูก, กจ.บ.264/1. จำนวน 1 คัมภีร์ 1 ผูก)
Author : -
Publishing Date : Sep 14, 2021
กจ.บ.227/1 อักษรไทย ภาษาไทย เส้นจาร ฉบับลานดิบ ประวัติ : ได้มาจากวัดห้วยสะพาน ต.หนองโรง อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2533 จำนวน 1 คัมภีร์ 1 ผูก
Author : -
Publishing Date : Aug 03, 2021
กจ.บ.193/1: 1ก-1ข อักษรมอญ ภาษามอญ เส้นจาร ฉบับลานดิบ ประวัติ : ได้มาจากวัดท่าขนุน ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2533 จำนวน 1คัมภีร์ 3 ผูก
Author : -
Publishing Date : Aug 03, 2021
กจ.บ.192/1 อักษรมอญ ภาษามอญ เส้นจาร ฉบับลานดิบ ประวัติ : ได้มาจากวัดท่าขนุน ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2533 จำนวน 1คัมภีร์ 1 ผูก
Author : -
Publishing Date : Jul 31, 2021
กจ.บ.108/1:1ก. อักษรไทย ภาษาบาลี-ไทย เส้นจาร ฉบับลานดิบ ประวัติ : ได้มาจากวัดราษฎร์ประชุมชนาราม ต.หนองบัว อ.เมือง จ.กาญจนบุรี เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2533 จำนวน 1คัมภีร์ 2 ผูก
Author : -
Publishing Date : Jul 31, 2021
กจ.บ.108/1:1ก. อักษรไทย ภาษาบาลี-ไทย เส้นจาร ฉบับลานดิบ ประวัติ : ได้มาจากวัดราษฎร์ประชุมชนาราม ต.หนองบัว อ.เมือง จ.กาญจนบุรี เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2533 จำนวน 1คัมภีร์ 2 ผูก
Author : -
Publishing Date : Mar 18, 2021
ประชุมพงศาวดารขององค์การค้าคุรุสภาจัดพิมพ์ขึ้น โดยสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ทรงรวบรวม มีรายละเอียด ดังนี้ ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 40 (ต่อ) เรื่องจดหมายเหตุของคณะพ่อค้าฝรั่งเศสซึ่งเข้ามาตั้งครั้งกรุงศรีอยุธยาตอนแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ภาคที่ 1 และประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 41 เรื่องจดหมายเหตุของคณะพ่อค้าฝรั่งเศสซึ่งเข้ามาตั้งครั้งกรุงศรีอยุธยาตอนแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ภาค 2 (ต่อจากภาคที่ 1 ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 40)
Author : -
Publishing Date : Mar 18, 2021
ประชุมพงศาวดารขององค์การค้าคุรุสภาจัดพิมพ์ขึ้น โดยสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ทรงรวบรวม มีรายละเอียด ดังนี้ ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 46 (ต่อ) เรื่องจดหมายเหตุของคณะพ่อค้าฝรั่งเศสซึ่งเข้ามาตั้งครั้งกรุงศรีอยุธยาตอนแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ภาค 6 (ต่อจากภาค 5 ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 44) อีกทั้งมีประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 47 ภาค 7 ตอนที่ 1 เรื่องเรื่องจดหมายเหตุของคณะพ่อค้าฝรั่งเศสซึ่งเข้ามาตั้งครั้งกรุงศรีอยุธยาตอนแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช (ต่อจากภาค 6 ประชุมพงศาวดารภาคที่ 46) จดหมายเหตุของมองซิเออร์เซเบเรต์ ซึ่งเป็นเอกอัครราชทูตของพระเจ้ากรุงฝรั่งเศส ไปเจริญทางพระราชไมตรีกับพระเจ้ากรุงสยาม เมื่อปี ค.ศ. 1687-1688 (พ.ศ.2230-2231) และประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 48 เรื่องจดหมายเหตุของมองซิเออร์เซเบเรต์ ราชทูตฝรั่งเศสซึ่งเข้ามาเจริญทางพระราชไมตรีในกรุงสยามครั้งแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ภาค 7 ตอนที่ 2 ต่อจากประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 47)
Author : -
Publishing Date : Mar 18, 2021
ประชุมพงศาวดารขององค์การค้าคุรุสภาจัดพิมพ์ขึ้น โดยสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ทรงรวบรวม มีรายละเอียด ดังนี้ ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 41 (ต่อ) เรื่องจดหมายเหตุของคณะพ่อค้าฝรั่งเศสซึ่งเข้ามาตั้งครั้งกรุงศรีอยุธยาตอนแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ภาค 2 อีกทั้งมี ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 42 เรื่องจดหมายเหตุของคณะพ่อค้าฝรั่งเศสซึ่งเข้ามาตั้งครั้งกรุงศรีอยุธยาตอนแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ภาค 3 (ต่อจากภาคที่ 2 ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 41) และประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 43 เรื่องจดหมายเหตุของคณะพ่อค้าฝรั่งเศสซึ่งเข้ามาตั้งครั้งกรุงศรีอยุธยาตอนแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ภาคที่ 4 (ต่อจากภาคที่ 3 ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 42)
Author : -
Publishing Date : Mar 18, 2021
ประชุมพงศาวดารขององค์การค้าคุรุสภาจัดพิมพ์ขึ้น โดยสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ทรงรวบรวม มีรายละเอียด ดังนี้ ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 48 (ต่อ) เรื่องจดหมายเหตุของมองซิเออร์เซเบเรต์ ราชทูตฝรั่งเศสซึ่งเข้ามาเจริญทางพระราชไมตรีในกรุงสยามครั้งแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ภาค 7 (ตอน 2 (ต่อ) ต่อจากประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 47) อีกทั้งมีประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 49 เรื่องจดหมายเหตุของมองซิเออร์เซเบเรต์ ราชทูตฝรั่งเศสซึ่งเข้ามาเจริญทางพระราชไมตรีในกรุงสยามครั้งแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ภาค 7 (ตอน 3 (ต่อ) ต่อจากประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 48) และประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 50 เรื่อง ตำนานเมืองระนอง ตอนที่ 1-5 ซึ่งเป็นฉบับที่มีความสมบูรณ์กว่าครั้งที่ผ่านมา
Author : -
Publishing Date : Mar 18, 2021
ประชุมพงศาวดารขององค์การค้าคุรุสภาจัดพิมพ์ขึ้น โดยสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ทรงรวบรวม มีรายละเอียด ดังนี้ ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 39 เรื่องจดหมายเหตุของพวกบาทหลวงฝรั่งเศสฯ ตอนแผ่นดินพระเจ้าเอกทัศ, ครั้งกรุงธนบุรี และครั้งกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น ซึ่งเป็นจดหมายรายการของคณะบาทหลวงฝรั่งเศสเล่าเหตุการณ์ต่างๆ ในการมาสอนศาสนาคริสเตียน เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเมืองไทย และประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 40 เรื่อง จดหมายเหตุขอคณะพ่อค้าฝรั่งเศสซึ่งเข้ามาตั้งครั้งกรุงศรีอยุธยาตอนแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ภาคที่ 1 ซึ่งเป็นการจดหมายรายการต่าง ๆ ของพ่อค้าฝรั่งเศส โดยส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับการค้าขาย และประวัติของบ้านเมืองที่ใครรู้เห็นอย่างไรก็บันทึกเอาไว้
Author : -
Publishing Date : Mar 17, 2021
 

Copyright © ระบบคลังข้อมูลดิจิทัล ทางมรดกศิลปลวัฒนธรรม กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม All rights reserved. Powered by Bookdose Co., Ltd.