• |
  • |

เมนูหลัก | หนังสืออีเล็กทรอนิกส์

  • มุมมอง :
Author : พระณรงค์วิชิต (จอน บุนนาค)
Publishing Date : Dec 10, 2019
หม่อมราชวงศ์ พันธุ์ทิพย์ บริพัตร ใน พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนครสวรรค์ศักดิพินิต พิมพ์สนองรพระเดชพระคุณในงานพระราชทานเพลิงพระศพ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงทิพยรัตนกิริฏกุลินี เป็นบันทึกของพระวิชิตณรงค์ ขณะนั้นดำรงตำแหน่งตรีทูต จดไว้เมื่อคราว โปรดฯให้พระยาศรีพิพัฒน์เป็นราชทูตออกไปเจริญทางพระราชไมตรียังราชสำนักพระเจ้ากรุงฝรั่งเศส ในสมัยรัชชกาลที่ 4 เมื่อปี พ.ศ. 2404 เนื้อความแบ่งออกเป็นตอนๆ ดังนี้ ตอนที่ 1 กล่าวถึงการเดินทางออกจากรุงเทพฯถึงสิงคโปร์ ตอนที่ 2 การเดินทางจากสิงคโปร์จนถึงเกาะลังกา ตอนที่ 3 ออกเดินทางจากเกาะลังกาถึงเมืองเอเดน ตอนที่ 4 ออกเดินทางจากเมืองเอเดนถึงเมืองไกโรและเมืองอาเล็กซันดรี ตอนที่ 5 ออกเดินทางจากเมืองอาเล็กซานดรี ถึงเมืองตุลน เมืองมาเซ เมืองไลยอน และเมืองปารีส ตอนที่ 6 กล่าวถึงราชทูตเข้าเฝ้าเอมเปอเรอฝรั่งเศส ตอนที่ 7 กล่าวถึงการเที่ยวดูสถานที่ต่าง ๆ
Author : พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
Publishing Date : Dec 05, 2019
พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ นายมนูเสรี สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ณ เมรุวัดธาตุทอง พระนคร วันที่ 14 ตุลาคม 2505. มีรูปและประวัติผู้ตาย. ประมวลพระบรมราชาธิบายเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทย เล่มนี้เป็นพระบรมราชาธิบายของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เกี่ยวกับเรื่องประวัติศาสตร์ และวิธีการค้นคว้าและสันนิษฐานเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของไทยในด้านต่าง ๆ ได้แก่ เรื่องพระร่วง เรื่องการไว้ผมของคนไทย เรื่องสำเภาทองลอยพระธาตุ เรื่องบ้านโคนในจังหวัดกำแพงเพชร เรื่องหลักศิลาขอมดำดิน เรื่องเมืองสวรรคโลก เรื่องเชลียง เรื่องวัดจุฬามณี เรื่องทุ่งยั้ง และเรื่องท้าวแสนปม
Author : สมเด็จเจ้าฟ้ามหามาลา กรมพระยาบำราบปรปักษ์
Publishing Date : Dec 05, 2019
พิมพ์แจกในการทอดกฐินพระราชทาน ณ วัดบรมวงศ์อิศรวราราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เนื้อความกล่าวพรรณนาถึงพระราชพิธีต่าง ๆ ทั้ง 12 เดือน เริ่มต้นตั้งแต่เดือน 5 เป็นต้นไป รวมทั้งพิธีต่าง ๆ ซึ่งชาวบ้านได้ปฏิบัติกันเป็นประเพณี เช่น พิธีสงกรานต์ พิธีลอยกระทง เป็นต้น
Author : -
Publishing Date : Dec 05, 2019
สมเด็จพระมหาวีรวงส สังคนายก พิมพ์เป็นที่ระลึก ในงานพระราชทานเพลิงศพ พระสาสนดิลก (ชิตเสโน เสน) พระครูวิโรจน์ (นนฺตโร รอด) และในงานฌาปนกิจศพ พระมหารัตน์ รฏฺฐปาโล กับ พระอาจารย์เสาร์ กนฺตสีโล ที่จังหวัดอุบลราชธานี 10-16 เมษายน 2486. มีรูปและประวัติผู้ตาย. หนังสือเรื่องท้าวฮุ่ง หรือเจือง เป็นตำนาน แต่งเป็นคำกลอน กล่าวถึงความกล้าหาญในการทำสงครามของท้าวฮุ่ง หรือขุนเจือง แต่สุดท้ายท้าวฮุ่งก็สิ้นพระชนม์ลงด้วยน้ำมือของแถนลอ หรือขุนลอ นอกจากนี้เนื้อหายังกล่าวถึงวัฒนธรรมต่าง ๆ ที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์
Author : พระรัตนปัญญาเถระ, แสง มนวิทูร, แปล.
Publishing Date : Dec 05, 2019
รมศิลปากรจัดพิมพ์เนื่องในการบูรณะโบราณสถาน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย หนังสือชินกาลมาลีปกรณ์ ต้นฉบับเดิมเป็นภาษาบาลี เป็นหนังสือใบลานจารอักษรขอม จารครั้งแรกสมัยกรุงศรีอยุธยา แปลโดย ร.ต.ท.แสง มนวิทูร เนื้อหากล่าวถึงประวัติของพระพุทธเจ้า พระผู้ซึ่งมีพระนามว่า พระศากยโคดม เป็นลำดับ จนกระทั่งพระชาติสุดท้ายที่เสด็จมาเป็นมนุษย์ ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธ แล้วทรงบำเพ็ญพุทธกิจ จนกระทั่งเสด็จดับขันธปรินิพพาน และคำสั่งสอนของพระองค์ที่เรียกว่า ธรรมวินัย
Author : กรมศิลปากร
Publishing Date : Dec 05, 2019
คณะคุรุสามัคคี พิมพ์แจกในการทอดกฐินสามัคคี ณ วัดหนองรี อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี วันที่ 20 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2509 บทละครเรื่อง พระมเหลเถไถ เป็นกลอนบทละครที่ประพันธ์โดยคุณสุรรณ กล่าวถึงตัวละครคือพระมะเหลเถไถ ได้เดินทางไปประทับแรมในป่า ได้พบกับนางตะแลงแกง เมื่อพระมเหลเถไถจะพานางตะแลงแกง พร้อมด้วยไพร่พลเดินทางกลับเมือง ได้พบกับยักษ์ชื่อท้าวมะลาก๋อย และเกิดการต่อสู้กันขึ้น
Author : -
Publishing Date : Nov 27, 2019
พิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงพระศพ หม่อมเจ้าเสรฐศิริ กฤดากร เป็นพระราชสาส์น ใน พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงติดต่อกับพระเจ้าแผ่นดินประเทศต่าง ๆ ในทวีปยุโรปหลายประเทศ เช่น อังกฤษ ฝรั่งเศส ปรุสเซีย ออสเตรีย เดนมาร์ค ฮันลันดา เป็นต้น
Author : -
Publishing Date : Nov 27, 2019
บริษัท ตั้งท่งฮวด จำกัด บริษัท สยามกลการ จำกัด และลูก หลานเหลน ในตระกูลพรประภา พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานบรรจุศพ คุณพ่อไต้ล้ง พรประภา 4 กันยายน พ.ศ. 2511 หนังสือพระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขานี้ ได้รวบรวมรวบเนื้อหาของตำนานหนังสือพงศาวดาร และพระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขา สำหรับในตอนต้นได้กล่าวถึงตำนานหนังสือพงศาวดาร มีเนื้อหากล่าวถึงเรื่องการสร้างกรุงศรีอยุธยา อธิบายเหตุการณ์เมื่อก่อนสร้างกรุงศรีอยุธยา ประวัติไทย ประวัติขอม ประวัติพม่า พงศาวดารของพระเจ้าอู่ทอง ประวัติของราชอาณาจักรสุโขทัย และประวัติอาณาจักรลานนาไทย สำหรับพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขากล่าวความไว้ในสมัยแผ่นดินสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 กระทั่งถึงสมัยแผ่นดินสมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 4 (เจ้าฟ้าศรีเสาวภาคย์) พร้อมอธิบายเรื่องในรัชกาลสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 รัชกาลสมเด็จพระบรมบรมราชาธิราชที่ 1 รัชกาลสมเด็จพระราเมศวร รัชกาลสมเด็จพระอินทราชาธิราชที่ 1 รัชกาลสมเด็จพระราชาธิราชที่ 2 รัชกาลสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ รัชกาลสมเด็จพระอินทราชาธิราชที่ 2 รัชกาลสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 รัชกาลสมเด็จพระบรมราชาหน่อพุทธางกูรและพระรัฏฐาธิราช รัชกาลสมเด็จพระไชยราชาธิราช รัชกาลสมเด็จพระมหาจักรพรรดิและสมเด็จพระมหินทราธิราช รัชกาลสมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราช รัชกาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และในรัชกาลสมเด็จพระเอกาทศรถ
Author : กุลทรัพย์ ชื่นรุ่งโรจน์
Publishing Date : Nov 26, 2019
พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานฌาปนกิจศพ คุณแม่เชื่ม พึ่งเกตุ 8 กรกฎาคม 2505 บทกวีนิราศตามคลองบางกอกน้อยถึงบางใหญ่ นี้ รวบรวมบทร้อยกรองของกวีคนสำคัญที่แต่งขึ้นเพื่อพรรณนาถึงสถานที่สองฝั่งน้ำ ตั้งแต่ลำคลองบางกอกน้อยถึงบางใหญ่ เพื่อใช้เป็นคู่มือแก่ผู้ร่วมวรรณคดีสัญจร คราวที่กรมศิลปากรนำชมคลองบางกอกน้อย บางใหญ่ และไปออกแม่น้ำเจ้าพระยาตอนตรงข้ามตลาดขวัญ เมื่อเดือนตุลาคม 2504
Author : ชิน อยู่ดี
Publishing Date : Nov 26, 2019
กรมศิลปากรจัดพิมพ์ในงานเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2510 เนื้อหากล่าวถึงเรื่องราวสมัยก่อนประวัติศาสตร์ในประเทศไทยในยุคสมัยหินเก่า สมัยหินหลาง สมัยหินใหม่ และยุคโลหะ กล่าวถึงวัฒนธรรมดองซอน วัฒนธรรมหินใหญ่ ศิลปกรรมในถ้ำ ภาพเขียนสีบนผนังถ้ำ ภาพจำหลักบนผนังถ้ำ และการกำหนดยุคสมัยก่อนประวัติศาสตร์ในประเทศไทย
Author : กรมศิลปากร
Publishing Date : Nov 23, 2019
โลกสัณฐานโชตรตนคัณฐีเป็นการปริวรรตมาจากคัมภีร์ใบลานเดิมเป็นอักษรบาลี รวมจำนวน ๒๓ บับ แบ่งออกเป็น ๕ ปริเฉท มีบทมาติกาที่เป็นหัวเรื่อง จำนวน ๑๕ บท เริ่มตั้งแต่อสงไขจกถา ไปจนถึงกิณณกถา เรื่องเบ็ดเตล็ด โดยมีรูปแบบวางเรื่องเป็นตอน ๆ พรรณนาความไปตามลำดับ
Author : ประชากิจกรจักร, พระยา (แช่ม บุนนาค)
Publishing Date : Nov 23, 2019
พงศาวดารโยนก เป็นเรื่องพงศาวดารไทยในฝ่ายเหนือซึ่งเกี่ยวเนื่องกับเรื่องต้นพระราชพงศาวดารสยาม โดยพระยาประชากิจกรจักร์ (แช่ม บุนนาค) ได้รวบรวมและเรียบเรียงจากการตีพิมพ์ลงในหนังสือพิมพ์วชิรญาณ ในปี ร.ศ. ๑๑๗ - ๑๑๘ เป็นตอนๆ ต่อมาได้รวบรวมและเรียบเรียงใหม่เป็นเล่มเดียว นอกจากมีเรื่องพงศาวดารโยนกแล้ว ยังได้รวบรวมตำนานต่างๆ ที่เป็นต้นฉบับอักษรไทยเหนือหรือลาวที่ได้คัดข้อความมาเรียบเรียงตำนานเรื่องนี้ เช่น ตำนานเมืองสุวรรณโคมคำ ตำนานชื่อสิงหนวัติอันกล่าวด้วยเรื่องตั้งนครโยนกเชียงแสนโบราณ ตำนานเมืองหริภุญไชยและจามเทวีวงศ์ ตำนานหิรัญนครเชียงแสน ตำนานพิงควงศ์ ชินกาลมาลินีพงศาวดารเมืองเชียงใหม่ ตำนานเชียงราย ตำนานเมืองน่าน ตำนานพระแก้ว และตำนานพระธาตุดอยตุง เป็นต้น ทั้งนี้ตำนานโยนกได้แบ่งหมวดออกเป็น ๖ ภาค คือ ภาคที่ ๑ ชื่อสุวรรณโคมคำ ว่าด้วยขอมสมัย ภาคที่ ๒ ชื่อโยนก ว่าด้วยไทยสมัย ภาคที่ ๓ ชื่อหริภุญไชย ว่าด้วยจามสมัย ภาคที่ ๔ ชื่อพิงควงศ์ ว่าด้วยลาวสมัย ภาคที่ ๕ เมงวงศ์ ว่าด้วยรามัญและพุกามสมัย และภาคที่ ๖ ทิพวงศ์ ว่าด้วยสยามสมัย
 

Copyright © ระบบคลังข้อมูลดิจิทัล ทางมรดกศิลปลวัฒนธรรม กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม All rights reserved. Powered by Bookdose Co., Ltd.