• |
  • |

เมนูหลัก | รายละเอียดหนังสือ

พระบรมราโชวาทในงานวิสาขบูชาและแสดงคุณานุคุณ พระบรมราชานุศาสนี ของพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 

หนังสือเกี่ยวกับวิสาขบูชาเล่มนี้ได้ถูกตีพิมพ์ด้วยเหตุ 2 ประการคือ ประการที่ 1 พระพุทธศาสนาได้ตั้งมั่นนับจำเดิมแต่วันปรินิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบรรลุ 2500 พรรษาซึ่งชาวโลกตื่นเต้นฉลองและเรียกว่า 25 พุทธศตวรรษ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระราชนิพนธ์หนังสือนานาชนิดอยู่มากมาย จึงเป็นการสมควรที่จะพิมพ์หนังสือพระราชนิพนธ์ซึ่งเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ประการที่ 2 พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเลื่อมใสในวันมหามงคลวิสาขบูชายิ่งนัก ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลในวันวิสาขบูชามาตั้งแต่ครั้งทรงดำรงพระอิสริยยศพระยุพราช หรือมหามกุฏราชกุมาร ในราชกาลที่ 5 ในวันวิสาขบูชานี้เสด็จทรงธรรม ณ วัดบวรนิเวศวิหาร ทั้ง 2 ราตรี

วันที่พิมพ์
: Apr 02, 2019
สำนักพิมพ์
: N/A
หมวดหมู่
จำนวนหน้า
: 98 หน้า

จำนวนหนังสือ
ไม่จำกัด
Rating

No Reviews
There are no reviews yet, why not be the first.

Please Login before write a review.

Copyright © ระบบคลังข้อมูลดิจิทัล ทางมรดกศิลปลวัฒนธรรม กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม All rights reserved. Powered by Bookdose Co., Ltd.