• |
  • |

เมนูหลัก | รายละเอียดหนังสือ

จดหมายเหตุรายวันจดรายงานราชการของข้าหลวงเทศาภิบาลมณฑลภูเก็ต ร.ศ.121 

หนึ่งในเอกสารจดหมายเหตุสำคัญที่อยู่ในความดูแลของหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ ตรัง คือ (10) มท. เอกสารกระทรวงมหาดไทย มณฑลภูเก็ต ปริมาณจำนวน 32 ฟุต 2,196 รายการ 29,422 แผ่น ซึ่งได้รับมอบจากจังหวัดภูเก็ตเมื่อ พ.ศ.2544 และ พ.ศ.2547 กรมศิลปากร เล็งเห็นความสำคัญของเอกสารจดหมายเหตุชุดดังกล่าว จึงได้คัดเลือก (10) มห. 21 “รายวันจดรายงานราชการของข้าหลวงเทศาภิบาล” ซึ่งเอกสารชุดดังกล่าว เป็นบันทึกประจำวันของพระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี (คอซิมบี้ ณ ระนอง) ข้าหลวงเทศาภิบาลมณฑลภูเก็ต ที่สะท้อนให้เห็นแนวคิดและผลการปฏิบัติงาน การพัฒนาบ้านเมือง และวิถีชีวิตผู้คนในช่วง ร.ศ.121 (พ.ศ.2445) ของมณฑลภูเก็ตได้เป็นอย่างดี

วันที่พิมพ์
: Apr 30, 2018
สำนักพิมพ์
: กรมศิลปากร
หมวดหมู่
จำนวนหน้า
: 92 หน้า

จำนวนหนังสือ
ไม่จำกัด
Rating

No Reviews
There are no reviews yet, why not be the first.

Please Login before write a review.

Copyright © ระบบคลังข้อมูลดิจิทัล ทางมรดกศิลปลวัฒนธรรม กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม All rights reserved. Powered by Bookdose Co., Ltd.